Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Kế hoạch hành động Trung tâm học tập cộng đồng

Ngày 27/11/2017 10:28:27

Phát huy kết quả đã đạt được trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, trên cơ sở các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành theo đúng Quy chế hoạt động và xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tổ chức chỉ đạo thực hiện đó là:

 

     UBND XÃ ĐỒNG TIẾN

       Số:    /QĐ -UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng xã Đồng Tiến - Năm học 2017- 2018

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TIẾN

 

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy công chức nhà nước;

- Căn cứ Thông tư 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường thị trấn;

- Căn cứ thông tư số 44/2014  TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GD&ĐT;

         Xét đề nghị của Ban Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng xã Đồng Tiến - Năm học 2017-2018”.

          Điều 2. Giao Trung tâm Học tập cộng đồng  xã có nhiệm vụ: tổ chức thực hiện kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung, tổng hợp, báo cáo cấp trên, đảm bảo việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Điều 3. Trung tâm Học tập cộng đồng, Văn phòng UBND xã, các Ban ngành đoàn thể, các đơn vị thôn trong xã, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                           

                                                                      CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                                  Đồng Văn Nghĩa

 

 

 UBND x· ĐỒNG TIẾN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HTCĐ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số:      /KH-XHHT                                            Đồng Tiến, ngày 20 tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ NĂM HỌC: 2017 – 2018

I. CĂN CỨ  LẬP KẾ HOẠCH :

1. Căn cứ:

- Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9-01-2013 của thủ tướng chính phủ” phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020.

-  Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20-02-2014 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án” Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ ,cộng đồng đến năm 2020..

- Thông tư số 44/2014  TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GD&ĐT;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ - BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;  

- Quyết định số 753/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn;

- Nghị quyết số: 06-NQ/TU ngày 24 tháng 8 năm 2014 của ban thường vụ tỉnh ủy và các quyết định của UBND tỉnh về xây dựng xã hội học tập ở Thanh Hóa đến năm 2020.

Công văn số 977/UBND-BCĐ ngày 24/5/2016 của BCĐ xây dựng XHHT tỉnh; Công văn số 543/UBND-BCĐ ngày 28/3/2016 của BCĐ xây dựng XHHT tỉnh; Công văn số 544/UBND-BCĐ ngày 28/3/2016 của BCĐ xây dựng XHHT tỉnh;

- Công văn số 1768/SGDĐT - GDTX ngày 06/8\9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018.

Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 06/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Căn cứ NQ của Đảng ủy xã Đồng Tiến khóa XVIII, NQ HĐND xã khóa  XVI; Chương trình (kế hoạch) hành động của UBND xã khóa 33 nhiệm kỳ 2015 – 2020 về xây dựng XHHT .

- Chương trình hành động của Đảng ủy, UBND Xã  Đồng Tiến trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong xã.

- Nhu cầu học tập của nhân dân địa phương, Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Đồng Tiến xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2017 - 2018 như sau :

2. Đặc điểm tình hình:

a. Về địa phương:

          - Vị trí: Đơn vị nằm ở phía Nam cuối huyện Triệu Sơn, có đường tỉnh lộ 517 chạy qua, phía Đông giáp xã  Đông Yên- Đông Sơn, phía Nam giáp xã Đồng Thắng, phía Bắc giáp xã Đông Hòa- Đông Sơn và Khuyến Nông – Triệu Sơn, phía Tây giáp xã Đồng Lợi.

          - Dân số của xã là: 8754 người với hơn 2000 hộ.

          - Số lượng thôn: 13 thôn

- Tình hình văn hóa: 13/13 thôn đã đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện

- Kinh tế của nhân dân đang trên đà phát triển.

- An ninh, quốc phòng, trật tự xã hội ổn định.

- Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền cho sự nghiệp giáo dục, phong trào dạy học của các nhà trường ngày một đổi mới, chất lượng dạy và học ngày một nâng lên.

- Năm 2016- 2017 nhờ sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền mà TTHTCĐ của xã đã đi vào hoạt động nề nếp.

- Giáo dục chính quy: Hệ thống giáo dục chính quy nằm trên địa bàn xã có 3 cấp học, tổng số lớp: 38 lớp, tổng số học sinh: 1.336 em.

- Trong đó: + Trường Mầm Non là 12 lớp với 480 học sinh, đã đạt chuẩn Quốc gia.

                   + TrườngTiểu Học số lớp là 16 lớp với 480 học sinh, đã đạt chuẩn vào tháng 10 năm 2013.

                  + Trường THCS tổng số lớp : 10 lớp với 376 học sinh, đã đạt chuẩn vào cuối năm 2014.

- Hằng năm các nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng giáo dục có những bước tiến rõ rệt đáp ứng được yêu cầu chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay

- Trạm y tế đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, hằng năm đã đạt được kế hoạch vạch ra về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương.

- Hoạt động của TTHTCĐ :

- Ban giám đốc gồm 3 người và 1 thư ký kiêm nhiệm, đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó đã chỉ đạo tiểu ban chuyên môn, sau khi được thành lập đã đi vào hoạt động nề nếp.

- Số lượng giáo viên, báo cáo viên l8 người.

- Năm học 2016 -2017 trung tâm đã mở được 105 lớp với số học viên tham dự là 625 nghìn lượt người.

-Về cơ sở vật chất của Trung tâm đảm bảo mức tối thiểu để Trung tâm hoạt động như: bàn ghế, máy vi tính, tủ đựng đồ…

- Có được kết qua của năm học 2016 – 2017, ngoài sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, các cấp chính quyền còn có sự phối hợp của các ban nghành, đoàn thể.

          - Các chuyên đề đã mở ra có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội của nhân dân và được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.

          - Công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương đang từng bước được đổi mới và phát triển mạnh ở các thôn, các dòng tộc , hội khuyến học hoạt động có hiệu quả, động viên tinh thần hiếu học của con em địa phương..

- Từ những đặc điểm tình hình và kết quả đã đạt được trong năm 2016- 2017, cùng với việc xác định nhiệm vụ năm học 2017-2018, TTHTCĐ xã Đồng Tiến chúng tôi rút ra những thuận lợi và khó khăn sau:

1.     Thuận lợi:

- Trong những năm qua công tác củng cố, phát triển TTHTCĐ, luôn nhận được sự quan tâm của Đảng Ủy, HĐND, UBND xã và sự chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT, các ban nghành đoàn thể trong xã đã có sự phối hợp tốt trong việc chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ, hoạt động của TTHTCĐ từng bước đem lại hiểu quả thiết thực.

          - Nhận thức của đảng viên, cán bộ và người dân về vai trò của TTHTCĐ đối với việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của người dân địa phương được nâng cao.

          - Hệ thống văn bản chỉ đạo từ trung ương đến tỉnh, huyện được thiết lập, chế độ chính sách cho người tham gia quản lí và các TTHTCĐ được quan tâm, đã tạo động lực quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

          - Hầu hết các xóm đều có nhà văn hóa, cơ sở của các trường học được xây dựng khang trang đã tạo điều kiện để TTHTCĐ mở những chuyên đề tới người dân.

          - Công tác xã hội hoá giáo dục phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Sự nghiệp giáo đào tạo được Đảng bộ, chính quyền và các ban nghành đoàn thể thực sự quan tâm, về cơ sở vật chất, bộ mặt trường lớp liên tục được đổi mới, bàn ghế, trang thiết bị dạy học  từng bước được cải thiện.

2.       Khó khăn:

- Một bộ phận người dân chưa có nhận thức sâu sắc về vai trò của TTHTCĐ nên chưa chủ động tham gia các hoạt động học tập.

          - Ban giám đốc trung tâm kiêm nhiệm nhiều công việc nên đôi lúc chưa thực sự quan tâm, nắm bắt kịp thời nhu cầu học tập của nhân dân.

           - Cơ sở vật chất của Trung tâm còn nhiều khó khăn, thiếu phương tiện, đồ dùng và tài liệu học tập. Chưa huy động tốt nguồn lực trong cộng đồng hỗ trợ Trung tâm. Các điều kiện để mở các lớp học nghề dài hạn tại địa phương rất khó khăn. Kinh phí hoạt động của trung tâm còn ít.

 II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

1. Chỉ tiêu về số lớp học viên:

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế địa phương và kế hoạch đăng ký mở lớp của 5 tiểu ban chuyên môn. TTHTCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau :

- Tổng số lượt người học trong năm: 625 lượt

- Đạt tỷ lệ người học/tổng dân số từ 15 tuổi trở lên: 5250/7021 = 77.9 %

Trong đó:

- Tiểu ban phát triển kinh tế : 11 lớp ( 2600 học viên )

          - Tiểu ban pháp luật : 8lớp ( 600 học viên )

          - Tiểu ban văn hóa xã hội : 4 lớp (434học viên )

          - Tiểu ban chăm sóc sức khỏe : 7 lớp ( 725học viên )

          - Tiểu ban giáo dục bảo vệ môi trường :5 lớp ( 891 học viên )

Cụ thể chia theo quý

Quý 4 năm 2016: 7 lớp với   725 học viên.

Quý 1 năm 2017: 9 lớp với 1325 học viên.

Quý 2 năm 2017: 9 lớp với   1200 học viên.

Quý 3 năm 2017 :10 lớp với  2000 học viên.                  

Kế hoạch mở lớp chi tiết: (Có phụ luc kèm theo)

2. Công tác tham mưu cho BCĐ xây dựng XHHT xã thực hiện 15 tiêu chí XDXHHT

Tiêu chí 1:  Sự lãnh đạo. chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền cấp xã.                                 

Đã đạt

- Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã đưa các nội dung xây dựng XHHT vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động

- Tham mưu cho UBND xã dành kinh phí cho xây dựng XHHT, dự kiến ..... đ/năm

- Thm mưu cho Đảng ủy, UBND lãnh đạo, chỉ đạo rà soát việc thực hiện các tiêu chí mỗi năm 4 lần vào cuối các quý.

- Các hồ sơ còn thiếu trong tiêu chí, cần thu thập: Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND .

      Tiêu chí 2:  Hoạt động của ban chỉ đão xây dựng XHHT cấp xã.

Thời gian hoàn thành năm 2016. Cần thực hiện các nội dung sau trong năm học 2016 - 2017: Quý 4 năm 2016

-         Phát huy tốt tinh thần sáng tạo của các thành viên trong ban chỉ đạo để cùng nhau xây dựng kế hoạch sát và phù hợp với nhu cầu của người dân và thực tế địa phương.

-         Tham mưu cho giám đốc họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban một cách cụ thể,rõ ràng.Chỉ đạo hoạt động một cách thường xuyên và có hiệu quả.

-         Làm tốt công tác kiểm tra,giám sát và tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời.

-         Làm tốt công tác tuyên truyền về HTSĐ,XDXHHT và CĐHT tới mọi tầng lớp ND một cách thường xuyên ,liên tục.

     Tiêu chí 3:  Sự tham gia, phối hợp của các ban, ngành đoàn thể ,các tổ chức trên địa bàn cấp xã.

-         Thời gian hoàn thành năm 2015.

-         Cần thực hiện các nội dung sau trong năm học 2016 - 2017: Quý 4 năm 2016

-         Chỉ đạo cho các ban,ngành đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã làm quy chế phối hợp .

-         Chỉ đạo cho các ban,ngành đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã đưa vào kế hoạch hoạt động của tổ chức mình, đối với cá nhân phải đưa vào kế hoạch công tác của mình .

-         Đảng ủy –UBND – HĐND phải chỉ đạo và giám sát thường xuyên, liên tục.

Tiêu chí 4: Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục,các thiết chế văn hóa trên địa bàn cấp xã.

          - Duy trì tốt các nội dung đã đạt được.Các trường đều đạt chuẩn quốc gia,

  Đã hoàn thành. Trên địa bàn xã Đồng Tiến cả 3 trường: MN, TH, THCS đã đạt chuẩn quốc gia. Đó là một điều kiện thuận lợi lớn cho TTHTCĐ hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn xã hội học tập trong năm 2014.

-         Hinh thành các thiết chế GDTX cần thiết cho người lớn học tập.

-         Đã hoàn thành. Trung tâm sẽ luôn duy trì những kết quả đã đạt được. Đông thời TT sẽ tham mưu để xã xây dựng thư viện xã, thôn xóm, xây dựng các câu lạc bộ, khuyến khích học viên học qua Intenet, ti vi báo, đài…

- Các thiết chế đáp ứng nhu cầu HTSĐ của người dân: Thư viện xã, nhà văn hóa xã, thôn: 13/13 thôn có nhà văn hóa;

- Câu lạc bộ ra đời làm cho đời sống cảu người dân ngày một nâng cao, các câu lạc bộ như thức vũ kinh, xây dựng gia đình hạnh phúc, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình của hội phụ nữ…

 Tủ sách thôn bản và các gia đình: nhìn chung đều đầy đủ.

- Dịch vụ Interrnet và việc sử dụng của người dân (qua máy tính, ĐTDĐ)

Đọc sách tại thư viện, hoạt động câu lạc bộ tích cực, thường xuyên vào các buổi chiều hằng ngày trong tuần.

- Chương trình hoạt động hàng năm ở TTHTCĐ: Kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm: Chương trình luôn được đổi mới, kiến thức phù hợp với thực tiễn để phục vụ người học một cách tốt nhất, đầy đủ nhất.

Thu thập hồ sơ chứng minh.

      Tiêu chí 5:   Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Đã hoàn thành năm 2014.

-         Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì các công việc đã hoàn thành và bổ sung đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

- Trong năm học 2017 – 2018 TTHTCĐ sẽ thực hiện tốt các nội dung sau:

- Huy động trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt 47% trở lên.

- Huy động trẻ dưới 3-5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 86% trở lên

- Duy trì tốt kết quả đã đạt được đó là: PC mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%, PCTHĐĐT, không có học sinh bỏ học, 100% trẻ khuyết tật trong xã được học hòa nhập.      

     Tiêu chí 6:     Công bằng xã hội trong giáo dục

                                Đã đạt

-Tiếp tục duy trì vững chắc các nội dung này, làm tốt công tác tham mưu với địa phương và hội khuyến học để có chế độ hỗ trợ cho số học sinh KT và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường bằng việc hỗ trợ học bổng, cấp xe lăn, cấp xe đạp, hỗ trợ đỡ đầu trẻ mồ côi, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ.

- Duy trì tốt số học sinh Khuyết tật ra lớp đạt: 100 %.

  Tiêu chí 7:    Kết quả học tập BDTX của cán bộ, công chức cấp xã.

- Thời gian hoàn thành năm 2019.

- Cần thực hiện các nội dung sau trong năm học 2017 - 2018:

- Tỷ lệ cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định đạt 95%.

- Duy trì tốt tỷ lệ cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc đạt 100%.

Tiêu chí 8:    Kết quả học tập thường xuyên của người lao động.

                                   Đã đạt

-Tiếp tục củng cố, vững chắc kết quả đạt được về các nội dung của tiêu chí

- Duy trì tốt tỷ lệ lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại trung tâm HTCĐ đạt 70% trở lên

Tiêu chí 9: Kết quả xây dựng” Gia đình hiếu học,, ” Cộng đồng khuyến  học/Cộng đồng học tập,thôn,ấp,bản,tổ phố và tương đương,,.

                    Đã đạt.

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ số gia đình hiếu học đăng ký trên 85%.   

- Duy trì tỷ lệ dòng họ hiếu học tiêu biểu/số dòng họ của xã đạt trên 40%.

- Duy trì tỷ lệ thôn đạt danh danh hiệu “Cộng đồng khuyến học/Cộng đông học tập” đạt 60% trở lên

Tiêu chí 10: Kết quả vận dụng, thôn,ấp, bản,tổ dân phố/ tương đương được công nhận ” Khu dân cư văn hóa,,

                                       Đã đạt

-         Tiếp tục cũng cố vững chắc các nội dung,tiêu chí về khu dân cư văn hóa .

-         Duy trì tỷ lệ thôn được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” đạt 80% trở lên

Tiêu chí 11:   Giảm tỉ lệ nghèo.

                                 Đã đạt

-         Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm theo hằng năm

 Tiêu chí 12:        Thực hiện bình đẳng giới.

                                        Đã đạt

-         Bảo đảm 80% trở lên các cấp lãnh đạo của chính quyền, tổ chức, đoàn thể xã có nữ tham gia quản lý.

-         Duy trì tỷ lệ giảm bạo lực gia đình đối với phụ nữ dưới mọi hình thức

-         Bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội học tập đối với trẻ em trai và trẻ em gái

-         Tiếp tục duy trì tỷ lệ cân bằng giữa nam - nữ trong tham gia các hoạt động xã hội và tham gia học tập tại TTHTCĐ

Tiêu chí 13:  Đảm bảo vệ sinh môi trường.

                                         Đã đạt

- Duy trì tốt công tác tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, công sở vào chiều thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Thu gom rác thải vào cuối hàng tháng theo quy định....vv.

- Tiếp tục trồng nhiều cây xanh, thường xuyên được chăm sóc và bổ sung. Đường đi trong thôn, trụ sở UBND xã, khuôn viên các nhà trường... luôn giữ sạch sẽ, đảm bảo yêu cầu cảnh quan sư phạm.

- Mọi người được giáo dục cách sống khỏe mạnh và có sự hỗ trợ về y tế, về tâm lý

Tiêu chí 14:   Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

                              Đã đạt

- Tiếp tục duy trì tốt chế độ trực, giao ban, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt là công tác an toàn thực phẩm

- Cam kết không có người dân bị ngộ độc thực phẩm

- Duy trì tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi còn dưới 20% trở xuống.

- Đảo đảm trẻ em được tiêm chủng đầy đủ

 Tiêu chí 15:  Đảm bảo an ninh trật tự,an toàn xã hội..

- Thời gian hoàn thành: Năm 2016

-Tiếp tục tham mưu công tác phòng chống tệ nạn xã hội của UBND xã

- Giảm các tệ nạn xã hội (Đánh nhau, mê tín, cờ bạc, rượu chè, ma túy, trộm cắp...)

- Giảm các vụ khiếu kiện vượt cấp

  3. Phối hợp với Hội khuyến học xã triển khai xây dựng gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập

           - Phối hợp với hội khuyến học huyện đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhân rộng phát huy hiệu quả các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, xã, thôn xóm khuyến học; phối hợp với các tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ phát triển cộng đồng thôn.

- Hội khuyến học  hằng năm, quý, tháng chỉ đạo UBND xã chủ trì, phối hợp với hội khuyến học xã và nhà trường tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu” gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” cấp thôn và “ đơn vị học tập” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã và nhà trường tổ chức cho các gia đình dòng họ đăng kí các danh hiệu; theo dõi, tổ chức giám sát, đánh giá, công nhận các danh hiệu.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức bình xét và kí quyết định cấp giấy công nhận” gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức biểu dương “ gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

II. CÁC GIẢI PHÁP:

1. Nhóm giải pháp mở lớp học của TTHTCĐ

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;  thực hiệnhiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”.

- Tham mưu cho Đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát động phong trào học tập ở các thôn xóm theo chỉ thị số 06-CT/HU của BTV Huyện ủy Triệu Sơn.

- Điều tra tình hình lao động sản xuất, thống kê nhu cầu học tập của nhân dân theo các nhóm ngành nghề, ví dụ: Ghi danh sách các hộ có nhiều diện tích ao, những gia đình có nhiều ruộng trồng lúa, những gia đình nuôi nhiều lợn vv để ghép vào cùng nhóm có chung nhu cầu học tập.

- Kết hợp với các buổi họp dân ở các thôn, phố để lồng ghép các chuyên đề có ích cho nhân dân như: Phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Tích cực luyện tập thể dục thể thao, Chế độ ăn uống hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường vv

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương tuyên truyền thường xuyên về kế hoạch mở lớp của trung tâm cho các thành viên, hội viên để trung tâm hoạt động một cách có hiệu quả đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

- BGĐ cập nhật hồ sơ kịp thời đối với tất cả các lớp mở tại địa phương do các cơ quan, ngành nghề, doanh nghiệp tổ chức.

- Phát huy vai trò của các ông trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn trong việc mở các lớp ở thôn cho sát với đời sống của nhân dân

- Chỉ đạo cho các đoàn thể, tổ chức chính trị trong địa phương làm quy chế phối hợp và ký cam kết thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo định kỳ, kịp thời, chính xác những hoạt động diễn ra trong tháng, quý; Phối  hợp với hội khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, sử dựng có hiệu quả email của trung tâm.

- Chỉ đạo các tiểu ban đấu mối mở lớp theo đúng kế hoạch.

- Vận động đạt 70% trở lên nhân dân trong xã tham gia tập huấn các mô hình kỹ thuật, các hội thảo, chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyên đè giáo dục súc khỏe và vệ sinh môi trường cho nhân dân.

- Phối hợi với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của nhân dân trong xã và hỗ trợ trong công tác giáo dục nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt cho nhân dân cụ thể:

2. Nhóm giải pháp xây dựng cộng đồng học tập cấp xã theo 15 tiêu chí

Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí công nhận xã hội học tập.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, các chi bộ thôn, UBND xã, các ông trưởng thôn, phát động phong trào học tập ở các thôn xóm.

          - Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, kiện toàn Ban giám đốc TTHTCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban giám đốc.

- Phối hợp với các ban nghành đoàn thể, tổ chức, trường học làm tốt công tác điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của nhân dân trong xã hội và hỗ trợ công tác giáo dục nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt cho nhân dân, thu hút mọi đối tượng trong xã tham gia học tập các nội dung phù hợp.

          - Vận động nhân dân trong xã tham gia tập huấn các mô hình kỹ thuật, các hội thảo, chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyên đề giáo dục sức khỏe và vệ sinh môi trường vv.      

          - Tổ chức các lớp học đảm bảo chất lượng và hiệu quả, thiết thực.

           - Rà soát, từng bước hoàn thiện những nội dung chưa đạt của “15 tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn cộng đồng học tập.

          - Mở lớp về tin học cho cán bộ nhân dân ở các thôn xóm để đảm bảo việc học tập, tra cứu trên mạng Internet.

          - Đa dạng hóa các loại hình học tập với các nội dung phù hợp, gắn với cuộc sống lao động sản xuất của nhân dân và theo nhu cầu của nhân dân.

          - Chỉ đạo tuyên truyền chống bỏ học; Duy trì tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục trung học cơ sở một cách vững chắc.

          - Tăng cường các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường THCS, TH và trường Mầm, giữ chuẩn cho trường THCS, TH và trường Mầm.

          - Tiếp tục xây dựng củng cố phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội khuyến học để làm nồng cốt xây dựng xã hội học tập.

          - Gắn trách nhiệm cá nhân với mức độ hoàn thành công việc, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng tháng và có hệ thống sổ sách theo dõi các hoạt động của trung tâm; sử dụng hợp lý nguồn kinh phí và các thiết bị của trung tâm.

- Định kỳ hàng tháng, phối hợp với Hội Khuyến học rà soát số lượng, chất lượng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trong xã, báo cáo, tham mưu kịp thời cho trưởng BCĐ xây dựng XHHT xã.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, phối hợp với hội khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng.

- Tuyên truyền về các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập để nhân dân biết và làm theo.

3. Nhóm giải pháp phối hợp với Hội khuyến học để triển khai xây dựng gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập cấp xã

- Hội khuyến học  hằng năm, quý, tháng chỉ đạo UBND xã chủ trì, phối hợp với hội khuyến học xã và nhà trường tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu” gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” cấp thôn và “ đơn vị học tập” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã và nhà trường tổ chức cho các gia đình dòng họ đăng kí các danh hiệu; theo dõi, tổ chức giám sát, đánh giá, công nhận các danh hiệu.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức bình xét và kí quyết định cấp giấy công nhận” gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức biểu dương “ gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hội Nông dân: xác định nhu cầu học tập về tình hình chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ hoặc các chuyên đề mang tính chất khuyến nông, khuyến lâm.

-  Đoàn Thanh niên: Tổ chức cho đoàn thanh niên đến TTHTCĐ để tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, tổ chức các phong trào thể dục thể thao, tổ chức sinh hoạt hè , tổ chức các chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm…

- Hội phụ nữ và hội người cao tuổi: giáo dục những kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, người già tuyên truyền vận động về kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, tổ chức các chuyên đề về nữ công gia chánh. Vận động người cao tuổi tham gia tập dưỡng sinh và khám bệnh định kỳ.

- Tư pháp xã: tổ chức các chuyên đề về học tập Nghị Quyết, Chỉ thị, Pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng mối đại đoàn kết cho cán bộ và nhân dân, .

- Thông tin văn hoá xãHỗ trợ trong công tác tuyên truyền vân động, trang bị các thiết bị nghe nhìn, tổ chức văn nghệ, TDTT.

- Các trường Mầm non- Tiểu học -  THCS: phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động học sinh bỏ học ra lớp. Tham gia giảng dạy các chuyên đề khi có điều kiện.

Hội Khuyến học: phối hợp các ngành giáo dục tổ chức tập huấn, hội thảo về hoạt động TTHTCĐ, vận động mọi người tham gia hoạt động TTHTCĐ, tổ chức động viên khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích cao trong học tập.

-Hội CCB: Hỗ trợ  TT tuyên truyền về truyền thống anh bộ đội cụ Hồ

    Trên đây là kế hoạch hoạt động của trung tâm xã Đồng Tiến, trình lãnh đạo Phòng GD-ĐT Triệu Sơn xem xét để trung tâm đi vào hoạt động. Trong quá trình thực hiện kế hoạch tùy theo tình hình thực tế,  đơn vị sẽ có bổ sung điều chỉnh phù hợp  để đạt hiệu quả cao nhất.

          MTTQ lãnh đạo các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng XHHT trong tổ chức của mình  

                  

            GIÁM ĐỐC

    CHỦ TỊCH UBND XÃ

 

 

 

 

     ĐỒNG VĂN NGHĨA

            NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

        LÊ THỊ DUYÊN

 

 

                  DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỆU SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH MỞ LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Tháng năm

Stt

Nôi dung học tập

Thời gian

(ngày)

Địa điểm

Đối tượng, số lượng học viên

Báo cáo viên

Kinh phí

Đơn vị đăng ki

 

1

Khai giảng ngày 03/10/2017 (năm học 2015/2016)

Buổi học đầu tiên : Tuyên truyền về công tác chuẩn bị đón nông thôn mới,

  

 

    3/10

 

 

TTHTCĐ

     xã

                 

 

   60

 Cánbộ,đại biểu,GV,Học viên

 

Ban VH xã

 

Tiểu ban giáo dục văn hóa xã hội

 

 

 

10/2016

2

Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

3/10

TTHTCĐ

  xã

   67

Nguyễn Văn Hưng

 

 Hội Nông dân VN

          

 

 

 

 

3

Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

4/10

TTHTCĐ

  xã

70

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

4

Kỹ thuật thâm canh cây trồng vụ đông

7/10

NVH

Thôn ĐX 3

80

Khuyến nông viên

 

Trạm khuyến nông huyện

 

5

Kỹ năng làm việc tại Nhật Bản

12/10

NVH Thị Tứ

62

Nguyễn Thị Thanh Tú

 

Hội PN

 

6

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh

20/10

TTHTCĐ

45

Hoàng Văn Lê

 

Tiểu ban VHXH

 

7

Phòng chống ngộ độc thực phẩm

2/11

Trạm y tế

40

 

Lê Thị Thắng

 

Trạm y tế xã

8

Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

4/11

TTHTCĐ

  xã

85

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

 

9

Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

5/11

TTHTCĐ

  xã

   62

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

11/2016

10

Ngăn ngừa các bệnh cho chị em phụ nữ

6/11

NVH CT1

63

 Lê Thị Uyên

 

Hội phụ nữ xã

 

11

Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

10/11

TTHTCĐ

67

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

12

Triển khai luật chống bạo lực gia đình

16/11

NVH CT2

50

Hoàng Thị Thúy

 

Tư pháp xã

 

13

Kỹ thuật thâm canh lúa    NS – CL hiệu quả

2/12

TTHTCĐ xã

   90

Trạm khuyến nông

 

Trạm khuyến nông huyện

12/2016

14

Phòng chống bệnh cúm gia cầm lây sang người

2/12

Trạm y tế

86

Lê thị Thắng

 

Trạm y tế xã

 

15

Kỹ thuật thâm canh lúc NS- CL hiệu quả

5/12

TTHTCĐ xã

55

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

16

Ngăn ngừa các bệnh cho chị em phụ nữ

 

7/12

NVH ĐV2

40

Đinh Thị Thúy

 

Hội phụ nữ

 

17

Triển khai tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình

16/12

NVH CT3

50

Hoàng Thị Thúy

 

Tư pháp xã

 

 

18

Kỹ thuật trồng, chăm sóc rau sạch

3/1

TTHTCĐ

  xã

70

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

01/2017

19

Kỹ thuật trồng, chăm sóc rau sạch

5/1

TTHTCĐ

  xã

70

   Nguyễn Văn        Hưng

 

Hội phụ nữ xã

 

 

20

Phòng chống suy dinh dưỡng

 

6/1

Trạm y tế xã

75

   Lê Thị Oanh

 

Trạm y tế xã

 

21

Kỹ thuật trồng, chăm sóc rau sạch

2/2

NVH ĐV1

60

    Khuyến nông

 

Khuyến nông huyện

 

22

Ngăn ngừa các bệnh cho chị em phụ nữ

10/2

NVH PÂ 2

70

   Đinh Thị Thúy

 

Hội Nông dân VN

02/2017

23

Kỹ thuật trồng lúa sạch xuất khẩu

 

15/2

Trạm y tế xã

100

Lê Thị Oanh

 

Nhà máy đường Lam Sơn

 

24

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

16/2

Hội trường xã

80

Đinh Thị Thúy

 

Tỉnh TH

 

25

NDDx xử phạt hanhfchinhs về lĩnh vực MT

 

1/3

H. Trường xã

80

Đỗ Thị Hiền

 

CB môi trường

26

Kỹ thuật chăm bón lũa sạch.

16 âm lịch

NVH ĐV

50

Nguyễn TấtThành

 

Kỹ sư nhà máy đường LS

03/2017

27

Phòng chồng dich bệnh cho gia súc, gia cầm

2/3

Trạm y tế xã

75

Nguyễn Thị Nghị

 

Trạm thú y xã

 

28

Kỹ thuật trồng rau sạch

1/4

NVH PÂ 2

50

Khuyến nông

 

Khuyến nông huyện

 

29

Ngăn ngừa các bệnh cho chị em phụ nữ

 

5/4

NVH Thị Tứ

50

Đinh Thị Thúy

 

Phụ nữ xã

04/2017

30

Triển khai luật giao thông

( sửa đổi )

10/4

NVH CT2

80

Hoàng văn Hùng

 

Tư pháp xã

31

Phòng chống bệnh huyết áp cao

15/4

Trạm y tế

50

Nông Thị Nên

 

Trạm y tế

32

Triển khai luật giao thông

( sửa đổi )

16/4

NVH ĐB

50

Trịnh Văn Hùng

 

Tư pháp và công an

 

33

Triển khai luật giao thông

( sửa đổi )

17/4

NVH CT1

60

Trịnh Văn Hùng

 

Tư pháp và công an

 

34

Triển khai một số ND về đảm bảo môi trường xanh-sach- đẹp

20/4

TTHTCĐ

85

Đỗ Thị Hiền

 

CB Môi trường

 

35

Triển khai công tác xóa mù chữ

21/4

TTHTCĐ

   60

CB, GV của TT

 

TTHTCĐ

36

Kỹ thuật bón phân, chăm sóc cho lúa vụ chiêm xuân

22/4

TTHTCĐ

80

Đỗ Thị Bình

 

HT xã

 

37

Phòng chống bệnh Thủy đậu

2/5

TTHTCĐ

90

Lê Thị Vang

 

Trạm y tế xã

 

 

05/2016

38

Học tập phát triển các mô hình gia trại, trang trại tổng hợp

 

4/5

TTHTCĐ

80

CB nông dân huyện

 

Tiểu ban GD – PTKT

39

Triển khai luật vệ sinh an toàn thực phẩm

4/5

TTHTCĐ

80

Nông Thị Nên

 

Trạm y tế xã

 

40

Triển khai luật bảo vệ MT

10/5

TTHTCĐ

80

Lê Thị Uyên

 

Phụ nữ xã

06/2017

 

41

Triển khai luật dân số KHHGĐ

15/6

NVH ĐV 1

50

Đinh Thị Thúy

 

Phụ nữ xã

 

 

07/2016

 

 

 

42

Chăm sóc sức khỏe lúc chuyển mùa và làm mẹ an toàn

6/7

TTHTCĐ

80

Lê Thị Thắng

 

Trạm y tế xã

43

Triển khai luật dân sự

( sửa đổi )

12/7

NVH ĐX3

70

Hoàng Thị Thúy

 

Tư pháp và công an

44

Triển khai cuộc sống đói với người nghèo

13/7

TTHTCĐ

70

Đỗ Thị Thu

 

Ban chính sách

08/2017

 

45

Triển khai luật dân sự

( sửa đổi )

2/8

NVH ĐX 1

90

Đinh Văn Hào

 

Tư pháp và công an

46

Sơ cứu các bệnh thông thường

6/8

Trạm y tế xã

60

Lê Thị Anh

 

Trạm y tế xã

 

 

 

09/2017

 

 

 

 

47

Triển khai vệ sinh an toàn thực phẩm

4/9

Trạm y tế xã

50

Lê Thị Oanh

 

Trạm y tế xã

48

Triển khai luật dân sự

( sửa đổi )

10/9

NVH thôn Thị Tứ

90

Đinh Văn Hào

 

Tư pháp và công an

 

49

Triển khai luật đất đai

15/9

TTHTCĐ

80

Đinh Văn Dũng

 

Địa chính

50

Hướng dẫn người dân tham gia bảo vệ MT

16/9

TTHTCĐ

95

Lê Thị Uyên

 

Phụ nữ xã

51

Triển khai luật lao động và việc làm

16/9

TTHTCĐ

75

Nguyễn Trọng Thục

 

Hợp tác xã làng nghề

 

52

Lớp tin học văn phòng cho cán bộ thôn xóm

17/9

TTHTCĐ

75

Nguyễn Bích Hằng

 

Tiểu ban Giáo dục Vân Hóa xã hội

           

 

                                                                   


 

 

 

Kế hoạch hành động Trung tâm học tập cộng đồng

Đăng lúc: 27/11/2017 10:28:27 (GMT+7)

Phát huy kết quả đã đạt được trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, trên cơ sở các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành theo đúng Quy chế hoạt động và xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tổ chức chỉ đạo thực hiện đó là:

 

     UBND XÃ ĐỒNG TIẾN

       Số:    /QĐ -UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng xã Đồng Tiến - Năm học 2017- 2018

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TIẾN

 

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy công chức nhà nước;

- Căn cứ Thông tư 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường thị trấn;

- Căn cứ thông tư số 44/2014  TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GD&ĐT;

         Xét đề nghị của Ban Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng xã Đồng Tiến - Năm học 2017-2018”.

          Điều 2. Giao Trung tâm Học tập cộng đồng  xã có nhiệm vụ: tổ chức thực hiện kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung, tổng hợp, báo cáo cấp trên, đảm bảo việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Điều 3. Trung tâm Học tập cộng đồng, Văn phòng UBND xã, các Ban ngành đoàn thể, các đơn vị thôn trong xã, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                           

                                                                      CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                                  Đồng Văn Nghĩa

 

 

 UBND x· ĐỒNG TIẾN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HTCĐ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số:      /KH-XHHT                                            Đồng Tiến, ngày 20 tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ NĂM HỌC: 2017 – 2018

I. CĂN CỨ  LẬP KẾ HOẠCH :

1. Căn cứ:

- Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9-01-2013 của thủ tướng chính phủ” phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020.

-  Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20-02-2014 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án” Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ ,cộng đồng đến năm 2020..

- Thông tư số 44/2014  TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GD&ĐT;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ - BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;  

- Quyết định số 753/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn;

- Nghị quyết số: 06-NQ/TU ngày 24 tháng 8 năm 2014 của ban thường vụ tỉnh ủy và các quyết định của UBND tỉnh về xây dựng xã hội học tập ở Thanh Hóa đến năm 2020.

Công văn số 977/UBND-BCĐ ngày 24/5/2016 của BCĐ xây dựng XHHT tỉnh; Công văn số 543/UBND-BCĐ ngày 28/3/2016 của BCĐ xây dựng XHHT tỉnh; Công văn số 544/UBND-BCĐ ngày 28/3/2016 của BCĐ xây dựng XHHT tỉnh;

- Công văn số 1768/SGDĐT - GDTX ngày 06/8\9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018.

Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 06/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Căn cứ NQ của Đảng ủy xã Đồng Tiến khóa XVIII, NQ HĐND xã khóa  XVI; Chương trình (kế hoạch) hành động của UBND xã khóa 33 nhiệm kỳ 2015 – 2020 về xây dựng XHHT .

- Chương trình hành động của Đảng ủy, UBND Xã  Đồng Tiến trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong xã.

- Nhu cầu học tập của nhân dân địa phương, Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Đồng Tiến xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2017 - 2018 như sau :

2. Đặc điểm tình hình:

a. Về địa phương:

          - Vị trí: Đơn vị nằm ở phía Nam cuối huyện Triệu Sơn, có đường tỉnh lộ 517 chạy qua, phía Đông giáp xã  Đông Yên- Đông Sơn, phía Nam giáp xã Đồng Thắng, phía Bắc giáp xã Đông Hòa- Đông Sơn và Khuyến Nông – Triệu Sơn, phía Tây giáp xã Đồng Lợi.

          - Dân số của xã là: 8754 người với hơn 2000 hộ.

          - Số lượng thôn: 13 thôn

- Tình hình văn hóa: 13/13 thôn đã đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện

- Kinh tế của nhân dân đang trên đà phát triển.

- An ninh, quốc phòng, trật tự xã hội ổn định.

- Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền cho sự nghiệp giáo dục, phong trào dạy học của các nhà trường ngày một đổi mới, chất lượng dạy và học ngày một nâng lên.

- Năm 2016- 2017 nhờ sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền mà TTHTCĐ của xã đã đi vào hoạt động nề nếp.

- Giáo dục chính quy: Hệ thống giáo dục chính quy nằm trên địa bàn xã có 3 cấp học, tổng số lớp: 38 lớp, tổng số học sinh: 1.336 em.

- Trong đó: + Trường Mầm Non là 12 lớp với 480 học sinh, đã đạt chuẩn Quốc gia.

                   + TrườngTiểu Học số lớp là 16 lớp với 480 học sinh, đã đạt chuẩn vào tháng 10 năm 2013.

                  + Trường THCS tổng số lớp : 10 lớp với 376 học sinh, đã đạt chuẩn vào cuối năm 2014.

- Hằng năm các nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng giáo dục có những bước tiến rõ rệt đáp ứng được yêu cầu chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay

- Trạm y tế đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, hằng năm đã đạt được kế hoạch vạch ra về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương.

- Hoạt động của TTHTCĐ :

- Ban giám đốc gồm 3 người và 1 thư ký kiêm nhiệm, đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó đã chỉ đạo tiểu ban chuyên môn, sau khi được thành lập đã đi vào hoạt động nề nếp.

- Số lượng giáo viên, báo cáo viên l8 người.

- Năm học 2016 -2017 trung tâm đã mở được 105 lớp với số học viên tham dự là 625 nghìn lượt người.

-Về cơ sở vật chất của Trung tâm đảm bảo mức tối thiểu để Trung tâm hoạt động như: bàn ghế, máy vi tính, tủ đựng đồ…

- Có được kết qua của năm học 2016 – 2017, ngoài sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, các cấp chính quyền còn có sự phối hợp của các ban nghành, đoàn thể.

          - Các chuyên đề đã mở ra có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội của nhân dân và được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.

          - Công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương đang từng bước được đổi mới và phát triển mạnh ở các thôn, các dòng tộc , hội khuyến học hoạt động có hiệu quả, động viên tinh thần hiếu học của con em địa phương..

- Từ những đặc điểm tình hình và kết quả đã đạt được trong năm 2016- 2017, cùng với việc xác định nhiệm vụ năm học 2017-2018, TTHTCĐ xã Đồng Tiến chúng tôi rút ra những thuận lợi và khó khăn sau:

1.     Thuận lợi:

- Trong những năm qua công tác củng cố, phát triển TTHTCĐ, luôn nhận được sự quan tâm của Đảng Ủy, HĐND, UBND xã và sự chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT, các ban nghành đoàn thể trong xã đã có sự phối hợp tốt trong việc chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ, hoạt động của TTHTCĐ từng bước đem lại hiểu quả thiết thực.

          - Nhận thức của đảng viên, cán bộ và người dân về vai trò của TTHTCĐ đối với việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của người dân địa phương được nâng cao.

          - Hệ thống văn bản chỉ đạo từ trung ương đến tỉnh, huyện được thiết lập, chế độ chính sách cho người tham gia quản lí và các TTHTCĐ được quan tâm, đã tạo động lực quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

          - Hầu hết các xóm đều có nhà văn hóa, cơ sở của các trường học được xây dựng khang trang đã tạo điều kiện để TTHTCĐ mở những chuyên đề tới người dân.

          - Công tác xã hội hoá giáo dục phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Sự nghiệp giáo đào tạo được Đảng bộ, chính quyền và các ban nghành đoàn thể thực sự quan tâm, về cơ sở vật chất, bộ mặt trường lớp liên tục được đổi mới, bàn ghế, trang thiết bị dạy học  từng bước được cải thiện.

2.       Khó khăn:

- Một bộ phận người dân chưa có nhận thức sâu sắc về vai trò của TTHTCĐ nên chưa chủ động tham gia các hoạt động học tập.

          - Ban giám đốc trung tâm kiêm nhiệm nhiều công việc nên đôi lúc chưa thực sự quan tâm, nắm bắt kịp thời nhu cầu học tập của nhân dân.

           - Cơ sở vật chất của Trung tâm còn nhiều khó khăn, thiếu phương tiện, đồ dùng và tài liệu học tập. Chưa huy động tốt nguồn lực trong cộng đồng hỗ trợ Trung tâm. Các điều kiện để mở các lớp học nghề dài hạn tại địa phương rất khó khăn. Kinh phí hoạt động của trung tâm còn ít.

 II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

1. Chỉ tiêu về số lớp học viên:

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế địa phương và kế hoạch đăng ký mở lớp của 5 tiểu ban chuyên môn. TTHTCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau :

- Tổng số lượt người học trong năm: 625 lượt

- Đạt tỷ lệ người học/tổng dân số từ 15 tuổi trở lên: 5250/7021 = 77.9 %

Trong đó:

- Tiểu ban phát triển kinh tế : 11 lớp ( 2600 học viên )

          - Tiểu ban pháp luật : 8lớp ( 600 học viên )

          - Tiểu ban văn hóa xã hội : 4 lớp (434học viên )

          - Tiểu ban chăm sóc sức khỏe : 7 lớp ( 725học viên )

          - Tiểu ban giáo dục bảo vệ môi trường :5 lớp ( 891 học viên )

Cụ thể chia theo quý

Quý 4 năm 2016: 7 lớp với   725 học viên.

Quý 1 năm 2017: 9 lớp với 1325 học viên.

Quý 2 năm 2017: 9 lớp với   1200 học viên.

Quý 3 năm 2017 :10 lớp với  2000 học viên.                  

Kế hoạch mở lớp chi tiết: (Có phụ luc kèm theo)

2. Công tác tham mưu cho BCĐ xây dựng XHHT xã thực hiện 15 tiêu chí XDXHHT

Tiêu chí 1:  Sự lãnh đạo. chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền cấp xã.                                 

Đã đạt

- Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã đưa các nội dung xây dựng XHHT vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động

- Tham mưu cho UBND xã dành kinh phí cho xây dựng XHHT, dự kiến ..... đ/năm

- Thm mưu cho Đảng ủy, UBND lãnh đạo, chỉ đạo rà soát việc thực hiện các tiêu chí mỗi năm 4 lần vào cuối các quý.

- Các hồ sơ còn thiếu trong tiêu chí, cần thu thập: Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND .

      Tiêu chí 2:  Hoạt động của ban chỉ đão xây dựng XHHT cấp xã.

Thời gian hoàn thành năm 2016. Cần thực hiện các nội dung sau trong năm học 2016 - 2017: Quý 4 năm 2016

-         Phát huy tốt tinh thần sáng tạo của các thành viên trong ban chỉ đạo để cùng nhau xây dựng kế hoạch sát và phù hợp với nhu cầu của người dân và thực tế địa phương.

-         Tham mưu cho giám đốc họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban một cách cụ thể,rõ ràng.Chỉ đạo hoạt động một cách thường xuyên và có hiệu quả.

-         Làm tốt công tác kiểm tra,giám sát và tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời.

-         Làm tốt công tác tuyên truyền về HTSĐ,XDXHHT và CĐHT tới mọi tầng lớp ND một cách thường xuyên ,liên tục.

     Tiêu chí 3:  Sự tham gia, phối hợp của các ban, ngành đoàn thể ,các tổ chức trên địa bàn cấp xã.

-         Thời gian hoàn thành năm 2015.

-         Cần thực hiện các nội dung sau trong năm học 2016 - 2017: Quý 4 năm 2016

-         Chỉ đạo cho các ban,ngành đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã làm quy chế phối hợp .

-         Chỉ đạo cho các ban,ngành đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã đưa vào kế hoạch hoạt động của tổ chức mình, đối với cá nhân phải đưa vào kế hoạch công tác của mình .

-         Đảng ủy –UBND – HĐND phải chỉ đạo và giám sát thường xuyên, liên tục.

Tiêu chí 4: Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục,các thiết chế văn hóa trên địa bàn cấp xã.

          - Duy trì tốt các nội dung đã đạt được.Các trường đều đạt chuẩn quốc gia,

  Đã hoàn thành. Trên địa bàn xã Đồng Tiến cả 3 trường: MN, TH, THCS đã đạt chuẩn quốc gia. Đó là một điều kiện thuận lợi lớn cho TTHTCĐ hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn xã hội học tập trong năm 2014.

-         Hinh thành các thiết chế GDTX cần thiết cho người lớn học tập.

-         Đã hoàn thành. Trung tâm sẽ luôn duy trì những kết quả đã đạt được. Đông thời TT sẽ tham mưu để xã xây dựng thư viện xã, thôn xóm, xây dựng các câu lạc bộ, khuyến khích học viên học qua Intenet, ti vi báo, đài…

- Các thiết chế đáp ứng nhu cầu HTSĐ của người dân: Thư viện xã, nhà văn hóa xã, thôn: 13/13 thôn có nhà văn hóa;

- Câu lạc bộ ra đời làm cho đời sống cảu người dân ngày một nâng cao, các câu lạc bộ như thức vũ kinh, xây dựng gia đình hạnh phúc, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình của hội phụ nữ…

 Tủ sách thôn bản và các gia đình: nhìn chung đều đầy đủ.

- Dịch vụ Interrnet và việc sử dụng của người dân (qua máy tính, ĐTDĐ)

Đọc sách tại thư viện, hoạt động câu lạc bộ tích cực, thường xuyên vào các buổi chiều hằng ngày trong tuần.

- Chương trình hoạt động hàng năm ở TTHTCĐ: Kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm: Chương trình luôn được đổi mới, kiến thức phù hợp với thực tiễn để phục vụ người học một cách tốt nhất, đầy đủ nhất.

Thu thập hồ sơ chứng minh.

      Tiêu chí 5:   Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Đã hoàn thành năm 2014.

-         Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì các công việc đã hoàn thành và bổ sung đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

- Trong năm học 2017 – 2018 TTHTCĐ sẽ thực hiện tốt các nội dung sau:

- Huy động trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt 47% trở lên.

- Huy động trẻ dưới 3-5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 86% trở lên

- Duy trì tốt kết quả đã đạt được đó là: PC mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%, PCTHĐĐT, không có học sinh bỏ học, 100% trẻ khuyết tật trong xã được học hòa nhập.      

     Tiêu chí 6:     Công bằng xã hội trong giáo dục

                                Đã đạt

-Tiếp tục duy trì vững chắc các nội dung này, làm tốt công tác tham mưu với địa phương và hội khuyến học để có chế độ hỗ trợ cho số học sinh KT và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường bằng việc hỗ trợ học bổng, cấp xe lăn, cấp xe đạp, hỗ trợ đỡ đầu trẻ mồ côi, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ.

- Duy trì tốt số học sinh Khuyết tật ra lớp đạt: 100 %.

  Tiêu chí 7:    Kết quả học tập BDTX của cán bộ, công chức cấp xã.

- Thời gian hoàn thành năm 2019.

- Cần thực hiện các nội dung sau trong năm học 2017 - 2018:

- Tỷ lệ cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định đạt 95%.

- Duy trì tốt tỷ lệ cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc đạt 100%.

Tiêu chí 8:    Kết quả học tập thường xuyên của người lao động.

                                   Đã đạt

-Tiếp tục củng cố, vững chắc kết quả đạt được về các nội dung của tiêu chí

- Duy trì tốt tỷ lệ lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại trung tâm HTCĐ đạt 70% trở lên

Tiêu chí 9: Kết quả xây dựng” Gia đình hiếu học,, ” Cộng đồng khuyến  học/Cộng đồng học tập,thôn,ấp,bản,tổ phố và tương đương,,.

                    Đã đạt.

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ số gia đình hiếu học đăng ký trên 85%.   

- Duy trì tỷ lệ dòng họ hiếu học tiêu biểu/số dòng họ của xã đạt trên 40%.

- Duy trì tỷ lệ thôn đạt danh danh hiệu “Cộng đồng khuyến học/Cộng đông học tập” đạt 60% trở lên

Tiêu chí 10: Kết quả vận dụng, thôn,ấp, bản,tổ dân phố/ tương đương được công nhận ” Khu dân cư văn hóa,,

                                       Đã đạt

-         Tiếp tục cũng cố vững chắc các nội dung,tiêu chí về khu dân cư văn hóa .

-         Duy trì tỷ lệ thôn được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” đạt 80% trở lên

Tiêu chí 11:   Giảm tỉ lệ nghèo.

                                 Đã đạt

-         Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm theo hằng năm

 Tiêu chí 12:        Thực hiện bình đẳng giới.

                                        Đã đạt

-         Bảo đảm 80% trở lên các cấp lãnh đạo của chính quyền, tổ chức, đoàn thể xã có nữ tham gia quản lý.

-         Duy trì tỷ lệ giảm bạo lực gia đình đối với phụ nữ dưới mọi hình thức

-         Bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội học tập đối với trẻ em trai và trẻ em gái

-         Tiếp tục duy trì tỷ lệ cân bằng giữa nam - nữ trong tham gia các hoạt động xã hội và tham gia học tập tại TTHTCĐ

Tiêu chí 13:  Đảm bảo vệ sinh môi trường.

                                         Đã đạt

- Duy trì tốt công tác tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, công sở vào chiều thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Thu gom rác thải vào cuối hàng tháng theo quy định....vv.

- Tiếp tục trồng nhiều cây xanh, thường xuyên được chăm sóc và bổ sung. Đường đi trong thôn, trụ sở UBND xã, khuôn viên các nhà trường... luôn giữ sạch sẽ, đảm bảo yêu cầu cảnh quan sư phạm.

- Mọi người được giáo dục cách sống khỏe mạnh và có sự hỗ trợ về y tế, về tâm lý

Tiêu chí 14:   Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

                              Đã đạt

- Tiếp tục duy trì tốt chế độ trực, giao ban, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt là công tác an toàn thực phẩm

- Cam kết không có người dân bị ngộ độc thực phẩm

- Duy trì tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi còn dưới 20% trở xuống.

- Đảo đảm trẻ em được tiêm chủng đầy đủ

 Tiêu chí 15:  Đảm bảo an ninh trật tự,an toàn xã hội..

- Thời gian hoàn thành: Năm 2016

-Tiếp tục tham mưu công tác phòng chống tệ nạn xã hội của UBND xã

- Giảm các tệ nạn xã hội (Đánh nhau, mê tín, cờ bạc, rượu chè, ma túy, trộm cắp...)

- Giảm các vụ khiếu kiện vượt cấp

  3. Phối hợp với Hội khuyến học xã triển khai xây dựng gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập

           - Phối hợp với hội khuyến học huyện đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhân rộng phát huy hiệu quả các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, xã, thôn xóm khuyến học; phối hợp với các tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ phát triển cộng đồng thôn.

- Hội khuyến học  hằng năm, quý, tháng chỉ đạo UBND xã chủ trì, phối hợp với hội khuyến học xã và nhà trường tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu” gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” cấp thôn và “ đơn vị học tập” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã và nhà trường tổ chức cho các gia đình dòng họ đăng kí các danh hiệu; theo dõi, tổ chức giám sát, đánh giá, công nhận các danh hiệu.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức bình xét và kí quyết định cấp giấy công nhận” gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức biểu dương “ gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

II. CÁC GIẢI PHÁP:

1. Nhóm giải pháp mở lớp học của TTHTCĐ

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;  thực hiệnhiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”.

- Tham mưu cho Đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát động phong trào học tập ở các thôn xóm theo chỉ thị số 06-CT/HU của BTV Huyện ủy Triệu Sơn.

- Điều tra tình hình lao động sản xuất, thống kê nhu cầu học tập của nhân dân theo các nhóm ngành nghề, ví dụ: Ghi danh sách các hộ có nhiều diện tích ao, những gia đình có nhiều ruộng trồng lúa, những gia đình nuôi nhiều lợn vv để ghép vào cùng nhóm có chung nhu cầu học tập.

- Kết hợp với các buổi họp dân ở các thôn, phố để lồng ghép các chuyên đề có ích cho nhân dân như: Phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Tích cực luyện tập thể dục thể thao, Chế độ ăn uống hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường vv

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương tuyên truyền thường xuyên về kế hoạch mở lớp của trung tâm cho các thành viên, hội viên để trung tâm hoạt động một cách có hiệu quả đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

- BGĐ cập nhật hồ sơ kịp thời đối với tất cả các lớp mở tại địa phương do các cơ quan, ngành nghề, doanh nghiệp tổ chức.

- Phát huy vai trò của các ông trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn trong việc mở các lớp ở thôn cho sát với đời sống của nhân dân

- Chỉ đạo cho các đoàn thể, tổ chức chính trị trong địa phương làm quy chế phối hợp và ký cam kết thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo định kỳ, kịp thời, chính xác những hoạt động diễn ra trong tháng, quý; Phối  hợp với hội khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, sử dựng có hiệu quả email của trung tâm.

- Chỉ đạo các tiểu ban đấu mối mở lớp theo đúng kế hoạch.

- Vận động đạt 70% trở lên nhân dân trong xã tham gia tập huấn các mô hình kỹ thuật, các hội thảo, chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyên đè giáo dục súc khỏe và vệ sinh môi trường cho nhân dân.

- Phối hợi với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của nhân dân trong xã và hỗ trợ trong công tác giáo dục nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt cho nhân dân cụ thể:

2. Nhóm giải pháp xây dựng cộng đồng học tập cấp xã theo 15 tiêu chí

Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí công nhận xã hội học tập.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, các chi bộ thôn, UBND xã, các ông trưởng thôn, phát động phong trào học tập ở các thôn xóm.

          - Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, kiện toàn Ban giám đốc TTHTCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban giám đốc.

- Phối hợp với các ban nghành đoàn thể, tổ chức, trường học làm tốt công tác điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của nhân dân trong xã hội và hỗ trợ công tác giáo dục nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt cho nhân dân, thu hút mọi đối tượng trong xã tham gia học tập các nội dung phù hợp.

          - Vận động nhân dân trong xã tham gia tập huấn các mô hình kỹ thuật, các hội thảo, chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyên đề giáo dục sức khỏe và vệ sinh môi trường vv.      

          - Tổ chức các lớp học đảm bảo chất lượng và hiệu quả, thiết thực.

           - Rà soát, từng bước hoàn thiện những nội dung chưa đạt của “15 tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn cộng đồng học tập.

          - Mở lớp về tin học cho cán bộ nhân dân ở các thôn xóm để đảm bảo việc học tập, tra cứu trên mạng Internet.

          - Đa dạng hóa các loại hình học tập với các nội dung phù hợp, gắn với cuộc sống lao động sản xuất của nhân dân và theo nhu cầu của nhân dân.

          - Chỉ đạo tuyên truyền chống bỏ học; Duy trì tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục trung học cơ sở một cách vững chắc.

          - Tăng cường các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường THCS, TH và trường Mầm, giữ chuẩn cho trường THCS, TH và trường Mầm.

          - Tiếp tục xây dựng củng cố phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội khuyến học để làm nồng cốt xây dựng xã hội học tập.

          - Gắn trách nhiệm cá nhân với mức độ hoàn thành công việc, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng tháng và có hệ thống sổ sách theo dõi các hoạt động của trung tâm; sử dụng hợp lý nguồn kinh phí và các thiết bị của trung tâm.

- Định kỳ hàng tháng, phối hợp với Hội Khuyến học rà soát số lượng, chất lượng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trong xã, báo cáo, tham mưu kịp thời cho trưởng BCĐ xây dựng XHHT xã.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, phối hợp với hội khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng.

- Tuyên truyền về các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập để nhân dân biết và làm theo.

3. Nhóm giải pháp phối hợp với Hội khuyến học để triển khai xây dựng gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập cấp xã

- Hội khuyến học  hằng năm, quý, tháng chỉ đạo UBND xã chủ trì, phối hợp với hội khuyến học xã và nhà trường tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu” gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” cấp thôn và “ đơn vị học tập” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã và nhà trường tổ chức cho các gia đình dòng họ đăng kí các danh hiệu; theo dõi, tổ chức giám sát, đánh giá, công nhận các danh hiệu.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức bình xét và kí quyết định cấp giấy công nhận” gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

- Hội Khuyến học xã phối hợp với nhà trường tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với KH xã tổ chức biểu dương “ gia đình học tập tiêu biểu”, “ Dòng họ học tập tiêu biểu”, “ Cộng đồng học tập tiêu biểu” cấp thôn và “ đơn vị học tập tiêu biểu” của xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hội Nông dân: xác định nhu cầu học tập về tình hình chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ hoặc các chuyên đề mang tính chất khuyến nông, khuyến lâm.

-  Đoàn Thanh niên: Tổ chức cho đoàn thanh niên đến TTHTCĐ để tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, tổ chức các phong trào thể dục thể thao, tổ chức sinh hoạt hè , tổ chức các chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm…

- Hội phụ nữ và hội người cao tuổi: giáo dục những kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, người già tuyên truyền vận động về kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, tổ chức các chuyên đề về nữ công gia chánh. Vận động người cao tuổi tham gia tập dưỡng sinh và khám bệnh định kỳ.

- Tư pháp xã: tổ chức các chuyên đề về học tập Nghị Quyết, Chỉ thị, Pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng mối đại đoàn kết cho cán bộ và nhân dân, .

- Thông tin văn hoá xãHỗ trợ trong công tác tuyên truyền vân động, trang bị các thiết bị nghe nhìn, tổ chức văn nghệ, TDTT.

- Các trường Mầm non- Tiểu học -  THCS: phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động học sinh bỏ học ra lớp. Tham gia giảng dạy các chuyên đề khi có điều kiện.

Hội Khuyến học: phối hợp các ngành giáo dục tổ chức tập huấn, hội thảo về hoạt động TTHTCĐ, vận động mọi người tham gia hoạt động TTHTCĐ, tổ chức động viên khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích cao trong học tập.

-Hội CCB: Hỗ trợ  TT tuyên truyền về truyền thống anh bộ đội cụ Hồ

    Trên đây là kế hoạch hoạt động của trung tâm xã Đồng Tiến, trình lãnh đạo Phòng GD-ĐT Triệu Sơn xem xét để trung tâm đi vào hoạt động. Trong quá trình thực hiện kế hoạch tùy theo tình hình thực tế,  đơn vị sẽ có bổ sung điều chỉnh phù hợp  để đạt hiệu quả cao nhất.

          MTTQ lãnh đạo các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng XHHT trong tổ chức của mình  

                  

            GIÁM ĐỐC

    CHỦ TỊCH UBND XÃ

 

 

 

 

     ĐỒNG VĂN NGHĨA

            NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

        LÊ THỊ DUYÊN

 

 

                  DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỆU SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH MỞ LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Tháng năm

Stt

Nôi dung học tập

Thời gian

(ngày)

Địa điểm

Đối tượng, số lượng học viên

Báo cáo viên

Kinh phí

Đơn vị đăng ki

 

1

Khai giảng ngày 03/10/2017 (năm học 2015/2016)

Buổi học đầu tiên : Tuyên truyền về công tác chuẩn bị đón nông thôn mới,

  

 

    3/10

 

 

TTHTCĐ

     xã

                 

 

   60

 Cánbộ,đại biểu,GV,Học viên

 

Ban VH xã

 

Tiểu ban giáo dục văn hóa xã hội

 

 

 

10/2016

2

Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

3/10

TTHTCĐ

  xã

   67

Nguyễn Văn Hưng

 

 Hội Nông dân VN

          

 

 

 

 

3

Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

4/10

TTHTCĐ

  xã

70

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

4

Kỹ thuật thâm canh cây trồng vụ đông

7/10

NVH

Thôn ĐX 3

80

Khuyến nông viên

 

Trạm khuyến nông huyện

 

5

Kỹ năng làm việc tại Nhật Bản

12/10

NVH Thị Tứ

62

Nguyễn Thị Thanh Tú

 

Hội PN

 

6

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh

20/10

TTHTCĐ

45

Hoàng Văn Lê

 

Tiểu ban VHXH

 

7

Phòng chống ngộ độc thực phẩm

2/11

Trạm y tế

40

 

Lê Thị Thắng

 

Trạm y tế xã

8

Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

4/11

TTHTCĐ

  xã

85

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

 

9

Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

5/11

TTHTCĐ

  xã

   62

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

11/2016

10

Ngăn ngừa các bệnh cho chị em phụ nữ

6/11

NVH CT1

63

 Lê Thị Uyên

 

Hội phụ nữ xã

 

11

Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

10/11

TTHTCĐ

67

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

12

Triển khai luật chống bạo lực gia đình

16/11

NVH CT2

50

Hoàng Thị Thúy

 

Tư pháp xã

 

13

Kỹ thuật thâm canh lúa    NS – CL hiệu quả

2/12

TTHTCĐ xã

   90

Trạm khuyến nông

 

Trạm khuyến nông huyện

12/2016

14

Phòng chống bệnh cúm gia cầm lây sang người

2/12

Trạm y tế

86

Lê thị Thắng

 

Trạm y tế xã

 

15

Kỹ thuật thâm canh lúc NS- CL hiệu quả

5/12

TTHTCĐ xã

55

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

16

Ngăn ngừa các bệnh cho chị em phụ nữ

 

7/12

NVH ĐV2

40

Đinh Thị Thúy

 

Hội phụ nữ

 

17

Triển khai tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình

16/12

NVH CT3

50

Hoàng Thị Thúy

 

Tư pháp xã

 

 

18

Kỹ thuật trồng, chăm sóc rau sạch

3/1

TTHTCĐ

  xã

70

Nguyễn Văn Hưng

 

Hội Nông dân VN

01/2017

19

Kỹ thuật trồng, chăm sóc rau sạch

5/1

TTHTCĐ

  xã

70

   Nguyễn Văn        Hưng

 

Hội phụ nữ xã

 

 

20

Phòng chống suy dinh dưỡng

 

6/1

Trạm y tế xã

75

   Lê Thị Oanh

 

Trạm y tế xã

 

21

Kỹ thuật trồng, chăm sóc rau sạch

2/2

NVH ĐV1

60

    Khuyến nông

 

Khuyến nông huyện

 

22

Ngăn ngừa các bệnh cho chị em phụ nữ

10/2

NVH PÂ 2

70

   Đinh Thị Thúy

 

Hội Nông dân VN

02/2017

23

Kỹ thuật trồng lúa sạch xuất khẩu

 

15/2

Trạm y tế xã

100

Lê Thị Oanh

 

Nhà máy đường Lam Sơn

 

24

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

16/2

Hội trường xã

80

Đinh Thị Thúy

 

Tỉnh TH

 

25

NDDx xử phạt hanhfchinhs về lĩnh vực MT

 

1/3

H. Trường xã

80

Đỗ Thị Hiền

 

CB môi trường

26

Kỹ thuật chăm bón lũa sạch.

16 âm lịch

NVH ĐV

50

Nguyễn TấtThành

 

Kỹ sư nhà máy đường LS

03/2017

27

Phòng chồng dich bệnh cho gia súc, gia cầm

2/3

Trạm y tế xã

75

Nguyễn Thị Nghị

 

Trạm thú y xã

 

28

Kỹ thuật trồng rau sạch

1/4

NVH PÂ 2

50

Khuyến nông

 

Khuyến nông huyện

 

29

Ngăn ngừa các bệnh cho chị em phụ nữ

 

5/4

NVH Thị Tứ

50

Đinh Thị Thúy

 

Phụ nữ xã

04/2017

30

Triển khai luật giao thông

( sửa đổi )

10/4

NVH CT2

80

Hoàng văn Hùng

 

Tư pháp xã

31

Phòng chống bệnh huyết áp cao

15/4

Trạm y tế

50

Nông Thị Nên

 

Trạm y tế

32

Triển khai luật giao thông

( sửa đổi )

16/4

NVH ĐB

50

Trịnh Văn Hùng

 

Tư pháp và công an

 

33

Triển khai luật giao thông

( sửa đổi )

17/4

NVH CT1

60

Trịnh Văn Hùng

 

Tư pháp và công an

 

34

Triển khai một số ND về đảm bảo môi trường xanh-sach- đẹp

20/4

TTHTCĐ

85

Đỗ Thị Hiền

 

CB Môi trường

 

35

Triển khai công tác xóa mù chữ

21/4

TTHTCĐ

   60

CB, GV của TT

 

TTHTCĐ

36

Kỹ thuật bón phân, chăm sóc cho lúa vụ chiêm xuân

22/4

TTHTCĐ

80

Đỗ Thị Bình

 

HT xã

 

37

Phòng chống bệnh Thủy đậu

2/5

TTHTCĐ

90

Lê Thị Vang

 

Trạm y tế xã

 

 

05/2016

38

Học tập phát triển các mô hình gia trại, trang trại tổng hợp

 

4/5

TTHTCĐ

80

CB nông dân huyện

 

Tiểu ban GD – PTKT

39

Triển khai luật vệ sinh an toàn thực phẩm

4/5

TTHTCĐ

80

Nông Thị Nên

 

Trạm y tế xã

 

40

Triển khai luật bảo vệ MT

10/5

TTHTCĐ

80

Lê Thị Uyên

 

Phụ nữ xã

06/2017

 

41

Triển khai luật dân số KHHGĐ

15/6

NVH ĐV 1

50

Đinh Thị Thúy

 

Phụ nữ xã

 

 

07/2016

 

 

 

42

Chăm sóc sức khỏe lúc chuyển mùa và làm mẹ an toàn

6/7

TTHTCĐ

80

Lê Thị Thắng

 

Trạm y tế xã

43

Triển khai luật dân sự

( sửa đổi )

12/7

NVH ĐX3

70

Hoàng Thị Thúy

 

Tư pháp và công an

44

Triển khai cuộc sống đói với người nghèo

13/7

TTHTCĐ

70

Đỗ Thị Thu

 

Ban chính sách

08/2017

 

45

Triển khai luật dân sự

( sửa đổi )

2/8

NVH ĐX 1

90

Đinh Văn Hào

 

Tư pháp và công an

46

Sơ cứu các bệnh thông thường

6/8

Trạm y tế xã

60

Lê Thị Anh

 

Trạm y tế xã

 

 

 

09/2017

 

 

 

 

47

Triển khai vệ sinh an toàn thực phẩm

4/9

Trạm y tế xã

50

Lê Thị Oanh

 

Trạm y tế xã

48

Triển khai luật dân sự

( sửa đổi )

10/9

NVH thôn Thị Tứ

90

Đinh Văn Hào

 

Tư pháp và công an

 

49

Triển khai luật đất đai

15/9

TTHTCĐ

80

Đinh Văn Dũng

 

Địa chính

50

Hướng dẫn người dân tham gia bảo vệ MT

16/9

TTHTCĐ

95

Lê Thị Uyên

 

Phụ nữ xã

51

Triển khai luật lao động và việc làm

16/9

TTHTCĐ

75

Nguyễn Trọng Thục

 

Hợp tác xã làng nghề

 

52

Lớp tin học văn phòng cho cán bộ thôn xóm

17/9

TTHTCĐ

75

Nguyễn Bích Hằng

 

Tiểu ban Giáo dục Vân Hóa xã hội